DOTACE

Při přípravě a realizaci zakázky poskytujeme plnou součinnost k doložení dokladů potřebných k zajištění všech platných dotačních titulů – např.  „Nová zelená úsporám, IPRM, PANEL 2013+“ a pro další aktuálně spuštěné výzvy. 

Realizujte s námi a dosáhnete tak zároveň na všechny platné dotační tituly, např. 

 
VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II

dotace

Číslo výzvy:37.

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita:06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

 

 

PODPROGRAM BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

mpmr

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

http://www.mmr.cz/getmedia/3865d694-5523-4060-8495-4f77ce026740/Bytove-domy-bez-barier-pro-rok-2017_1.pdf

 

PANEL 2013+

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů panelových i cihlových. Důraz je kladen na komplexnost oprav. Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby.

Úvěr lze využít na:

  • snížení energetické náročnosti domu
  • opravy poruch domů
  • opravy a modernizace společných prostor
  • modernizace bytových jader
  • důraz je kladen na komplexnost oprav

Výše úvěru:

  • až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení limitu de minimis
  • v případě notifikovaného režimu ( bez limitu de minimis) až do 75 % způsobilých výdajů

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/

zelena usporam

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

http://www.novazelenausporam.cz